Home Thời sự Đắk Nô.ng: CA đ.iều tr.a v.ụ DN ứng hơn 11 tỷ làm quốc l.ộ ‘chây ì’ trả n.ợ

Đắk Nô.ng: CA đ.iều tr.a v.ụ DN ứng hơn 11 tỷ làm quốc l.ộ ‘chây ì’ trả n.ợ

13 min read
Comments Off on Đắk Nô.ng: CA đ.iều tr.a v.ụ DN ứng hơn 11 tỷ làm quốc l.ộ ‘chây ì’ trả n.ợ
0
67

UBND tỉnh Đắk Nô.ng chỉ đạo CA đ.iều tr.a việc Sở GTVT cho 3 nhà thầu thi c.ô.ng quốc l.ộ 28 tạm ứng hơn 11 tỷ đồng đến nay kh.ô.ng có khả năng trả.

Thanh tra tỉnh Đắk Nô.ng vừa b.an h.ành k.ết l.uận l.iên qu.an đến Dự á.n đ.ầu tư xây dựng quốc l.ộ 28 đoạn trá.nh ng.ập th.ủy điện Đồng Nai 3 và 4. Dự á.n do Sở GTVT tỉnh Đắk Nô.ng làm chủ đ.ầu tư với kinh phí gần 570 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra chỉ ra h.àng l.oạt s.ai ph.ạm, trong đó có việc chủ đ.ầu tư đã cho 3 nhà thầu tạm ứng hơn 11 tỷ đồng nhưng đến nay chưa trả n.ợ.

Ứng tiền r.ồi thi c.ô.ng dang dở

Theo h.ồ s.ơ, dự á.n quốc l.ộ 28 gồm 14 gói thầu xây lắp tổng giá trị quyết toá.n gần 570 tỷ đồng. Ngày 18/12/2009, Ban Quản lý dự á.n 1 (thuộc Sở GTVT Đắk Nô.ng), ký hợp đồng với Cô.ng ty CP Đầu tư và Xây dựng c.ô.ng trình giao th.ô.ng 874 (Cô.ng ty 874) thi c.ô.ng gói thầu số 1 với giá trị hơn 28 tỷ đồng.

Sau đó, Cô.ng ty 874 làm thủ tục bảo lãnh và tạm ứng hơn 5,5 tỷ đồng. Đến thá.ng 6/2011 khi chưa th.ực h.iện xong khối lượng theo hợp đồng, Cô.ng ty 874 rút kh.ỏi c.ô.ng trường.

Ban Quản lý dự á.n 1 và Cô.ng ty 874 lập h.ồ s.ơ ngh.iệm thu, thanh toá.n phần khối lượng xây lắp hoàn thành b.uộc doanh ngh.iệp phải hoàn trả số tiền tạm ứng hơn 4 tỷ đồng.

Sở GTVT cho 3 nhà thầu tạm ứng hơn 11 tỷ nhưng kh.ô.ng có khả năng hoàn trả. Ảnh: Minh Lộc.

Tương tự, gói thầu số 3 do Cô.ng ty TNHH MTV Xây dựng c.ô.ng trình giao th.ô.ng 875 (Cô.ng ty 875) th.ực h.iện có giá trị gần 26 tỷ đồng.

Còn đối với gói thầu số 6 do Liên danh Cô.ng ty TNHH XD Tiến Quang, Cô.ng ty TNHH XD cầu đường Việt Đức và Cô.ng ty TNHH XD Yến Ng.ân (Cô.ng ty Yến Ng.ân) thi c.ô.ng có giá hơn 24 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự á.n 1 cho Cô.ng ty Yến Ng.ân tạm ứng 20% giá trị hợp đồng với số tiền gần 5 tỷ đồng. Đến ngày 30/10/2011, Cô.ng ty Yến Ng.ân dừng thi c.ô.ng, rút kh.ỏi c.ô.ng trường.

Sau đó, chủ đ.ầu tư và Cô.ng ty Yến Ng.ân lập h.ồ s.ơ ngh.iệm thu, thanh toá.n phần khối lượng xây lắp hoàn thành, b.uộc hoàn trả gần 4 tỷ đồng đã tạm ứng.

Theo thanh tra tỉnh Đắk Nô.ng sau khi tạm ứng, Cô.ng ty 874 đã sử d.ụng hết số tiền trên trước khi khởi c.ô.ng gói thầu số 1. Còn Cô.ng ty TNHH Yến Ng.ân rút hết tiền sử d.ụng vào mục đích khá.c khi nh.ận tạm ứng.

Doanh ngh.iệp kh.ô.ng còn hoạt đ.ộng

Theo k.ết l.uận thanh tra, Sở GTVT tỉnh Đắk Nô.ng đã kh.ởi k.iện b.a c.ô.ng ty trên ra TAND huyện Đắk G’long y.êu c.ầu trả cá.c khoản tiền tạm ứng.

Chủ đ.ầu tư đã nhiều lần làm việc với cơ qu.an ch.ức năng để th.u h.ồi n.ợ. Tuy nhiên hiện 3 c.ô.ng ty trên kh.ô.ng có khả năng hoàn trả n.ợ tạm ứng cho Sở GTVT.

Hiện 3 nhà thầu thi c.ô.ng quốc l.ộ 28 còn n.ợ tiền tạm ứng hơn 11 tỷ đồng. Ảnh: Minh Lộc.

Theo kết quả x.á.c minh Cô.ng ty 874, Cô.ng ty 875 và Cô.ng ty TNHH XD Yến Ng.ân kh.ô.ng còn hoạt đ.ộng xây dựng, kh.ô.ng còn năng lực tài chính. Ba nhà thầu chiếm d.ụng vốn đ.ầu tư xây dựng của Nhà nước số tiền hơn 11 tỷ đồng.

“Ba c.ô.ng ty trên có d.ấu h.iệu L.ạm d.ụng tín nhiệm ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản; đồng thời chủ đ.ầu tư có d.ấu h.iệu V.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về quản lý, sử d.ụng t.ài s.ản Nhà nước g.ây thất th.oát, lãng phí”, k.ết l.uận thanh tra nêu.

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Nô.ng việc để ra s.ai ph.ạm tại Dự á.n quốc l.ộ 28 là do Sở GTVT thiếu chủ đ.ộng, chặt chẽ trong chỉ đạo; kh.ô.ng x.ử l.ý kịp thời, k.iên qu.yết th.eo qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật đối với cá.c v.i ph.ạm.

Sở GTVT để nhà thầu s.ai ph.ạm thi c.ô.ng chậm tiến độ, kh.ô.ng th.ực h.iện hoàn thành c.ô.ng việc theo hợp đồng, kh.ô.ng gia hạn bảo lãnh hợp đồng, kh.ô.ng gia hạn bảo lãnh tạm ứng, kh.ô.ng x.ử l.ý v.i ph.ạm hợp đồng.

Trá.ch nhiệm chính trong việc trực tiếp quản lý, th.ực h.iện đ.ầu tư cá.c gói thầu thuộc về Ban Quản lý dự á.n 1 (thuộc Sở GTVT) giai đoạn 2010-2013.

UBND tỉnh Đắk Nô.ng đã chỉ đạo Sở GTVT t.ổ ch.ức k.iểm đ.iểm, x.á.c định cụ thể trá.ch nhiệm của từng c.á nh.ân, t.ập th.ể có l.iên qu.an thuộc Sở GTVT và Ban Quản lý dự á.n 1 (trước đây) để x.em x.ét, x.ử l.ý k.ỷ l.uật theo th.ẩm qu.yền.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Nô.ng đã chỉ đạo CA tỉnh đ.iều tr.a s.ai ph.ạm theo k.ết l.uận thanh tra đối với Sở GTVT.

Theo News.zing.vn

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Check Also

ch.ủ t.ịch tỉnh Hà Giang và 2 nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ b.ị k.ỷ l.uật

– Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký cá.c qu.yết đ.ịnh về việc th.i h.ành k.ỷ l.uật ch…