Home Thế giới ng.ười b.iểu t.ình Hồng Kô.ng gi.ật quốc kỳ n.ém xuống biển: Báo đ.ảng TQ “s.ôi g.an”, buô.ng 1 câu r.ợn ng.ười

ng.ười b.iểu t.ình Hồng Kô.ng gi.ật quốc kỳ n.ém xuống biển: Báo đ.ảng TQ “s.ôi g.an”, buô.ng 1 câu r.ợn ng.ười

19 min read
Comments Off on ng.ười b.iểu t.ình Hồng Kô.ng gi.ật quốc kỳ n.ém xuống biển: Báo đ.ảng TQ “s.ôi g.an”, buô.ng 1 câu r.ợn ng.ười
0
86

Người biểu tình Hồng Kô.ng gi.ật quốc kỳ ném xuống biển: Báo đảng TQ "sôi gan", buô.ng 1 câu rợn ng.ười

Lá quốc kỳ T.Q b.ị ng.ười biểu t.ình qu.á kh.ích n.ém xuống biển ngày 3/8/2019 (Ảnh: Huanqiu)

V.ụ v.iệc ng.ười biểu tình Hồng Kô.ng h.ạ quốc kỳ T.Q và n.ém xuống biển hô.m 3/8 đã kh.iến giới chức Bắc Kinh và dư luận T.Q sôi sục.

rong cá.c cuộc diễu hành thị u.y tại khu vực Mong Kok, Hồng Kô.ng hô.m thứ Bảy, 3/8, một b.ộ ph.ận ng.ười biểu tình được x.á.c định là đã d.i ch.uyển sai l.ộ trình được ph.ê ch.uẩn và có hành đ.ộng hạ quốc kỳ nước CHND Trung Hoa tại một địa điểm ở Tsim Sha Tsui, sau đó ném lá cờ này xuống biển.

Một số nhà l.ập ph.áp Hồng Kô.ng đã ph.ản đối, cho rằng đây là h.ành v.i x.úc ph.ạm sự tôn ngh.iêm của quốc gia. C.ựu tr.ưởng đặc khu Hồng Kô.ng, Phó ch.ủ t.ịch Hội nghị hiệp th.ương ch.ính tr.ị nhân dân toàn quốc T.Q, ô.ng Lương Chấn Anh tuyên b.ố treo th.ưởng 1 triệu nhân dân t.ệ cho bất kỳ ai c.ung c.ấp m.anh m.ối h.ỗ tr.ợ c.ảnh s.át tr.uy b.ắt đ.ối t.ượng chịu trá.ch nh.iệm trong v.ụ việc.

Trong khi đó, tài khoản Wech.at của Ủ.y b.an chính ph.áp tr.ung ư.ơng đ.ảng C.ộng s.ản T.Q dẫn l.ại b.áo c.áo trên Thời báo Hoàn Cầu, với tiêu đề: “Điên cuồng! Những ng.ười thị uy ở Hồng Kô.ng gi.ật quốc kỳ ném xuống biển!”

Người biểu tình h.ạ quốc kỳ T.Q tại một địa điểm ở Hồng Kô.ng, chiều 3/8/2019 (Ảnh: Huanqiu)

Giới chức T.Q n.ổi giận

Văn phòng sự v.ụ Hồng Kô.ng và Macau, thuộc Quốc v.ụ viện T.Q, ngày 4/8 gọi ng.ười biểu t.ình hạ cờ T.Q là “những phần t.ử cực đoan thiểu số”.

Người phát ngôn Văn phòng ch.ỉ tr.ích, h.ành v.i này “đã v.i ph.ạm Luật quốc kỳ nước CHND Trung Hoa và Điều lệ quốc kỳ & quốc huy của đặc khu Hồng Kô.ng, ngang nhiên x.úc ph.ạm phẩm giá của quốc gia và dân tộc, ngô.ng cuồng ch.à đ.ạp giới hạn của nguyên tắc ‘Một quốc gia, hai chế độ’, làm t.ổn h.ại to lớn đến t.ình c.ảm của toàn thể nhân dân T.Q – b.ao gồm đồng b.ào Hồng Kô.ng”.

“Chúng tôi b.ày tỏ ph.ẫn n.ộ mạnh mẽ. Chúng tôi k.iên qu.yết ủng hộ c.ảnh s.át đ.ặc khu Hồng Kô.ng và cá.c c.ơ qu.an tư pháp chấp pháp quyết đoá.n, tư pháp ngh.iêm minh, nhanh ch.óng đưa phần t.ử ph.ạm t.ội ra trước ph.áp l.uật.”

Đại diện chính phủ T.Q đ.á.nh giá, v.ụ việc x.úc ph.ạm quốc kỳ T.Q ch.o th.ấy cá.c cuộc biểu tình l.eo th.ang ở Hồng Kô.ng đã vượt ra kh.ỏi khuôn khổ của phạm trù tự do b.ày tỏ ý kiến và đi theo chiều hướng ph.ạm t.ội.

“Điều này cần phải b.ị trừng trị ngh.iêm minh theo l.uật ph.áp, kh.ô.ng được nương tay!” – ng.ười phát ngôn cho hay.

Văn phòng l.iên l.ạc của chính ph.ủ T.Q tại Hồng Kô.ng ngày 4/8 cũng ra th.ô.ng cáo, lên á.n hành đ.ộng x.úc ph.ạm quốc kỳ của ng.ười biểu tình qu.á kh.ích, gọi đây là h.ành v.i v.i ph.ạm ph.áp l.uật và thá.ch thức ch.ủ quyền quốc gia.

Theo c.ơ qu.an này, v.ụ việc “những phần t.ử qu.á kh.ích cực đoan điên cuồng” ném quốc kỳ T.Q xuống biển vào chiều 3/8 là sự thá.ch thức c.ô.ng kh.ai đối với đất nước, sau v.ụ ng.ười biểu tình b.ao v.ây Văn phòng l.iên l.ạc trung ương và t.ấn c.ô.ng quốc huy T.Q hô.m 21/7.

“Chủ quyền và tôn ngh.iêm của quốc gia kh.ô.ng cho phép thá.ch thức. Giới hạn của nguyên tắc ‘Một quốc gia, hai chế độ’ kh.ô.ng thể b.ị x.âm ph.ạm, t.ình c.ảm yêu nước của toàn th.ể ng.ười T.Q – b.ao gồm đồng b.ào Hồng Kô.ng – kh.ô.ng được b.ị t.ổn h.ại,” ng.ười phụ trá.ch Văn phòng nhấn m.ạnh. “H.ành v.i vô ph.áp vô thiên này cần phải b.ị ngh.iêm trị th.eo l.uật ph.áp.”

Người b.iểu t.ình b.ao v.ây một xe c.ảnh s.át tại ga t.àu điện Wong Tai Sin, Hồng Kô.ng (Ảnh: Wenweipo)

Báo đ.ảng T.Q c.ảnh c.áo sắc l.ạnh

Ch.ính quyền đặc khu Hồng Kô.ng cũng lên tiếng ch.ỉ tr.ích cá.c hành đ.ộng b.ạo l.ực những ngày vừa qua của ng.ười biểu tình là “cố ý phá hoại a.n n.inh x.ã h.ội, thá.ch thức chủ quyền quốc gia” và b.ày tỏ “lên á.n mạnh mẽ”. Chính quyền kh.ẳng đ.ịnh l.ực l.ượng c.ảnh s.át Hồng Kô.ng sẽ t.iếp t.ục thực thi ph.áp l.uật, x.ử l.ý những ng.ười b.iểu t.ình sử d.ụng b.ạo l.ực.

Tờ Hoàn Cầu cho hay, v.ụ việc quốc kỳ T.Q b.ị hạ xuống và ném xuống biển đã được nhà chức trá.ch đặc khu ghi nh.ận, tuy nhiên do cuộc biểu tình diễn ra vào ngày nghỉ cuối tuần – khi cá.c c.ơ qu.an c.ô.ng quyền kh.ô.ng làm việc – nên việc khôi phục nguyên trạng cần phải m.ất 5-7 ngày làm việc.

Trong khi đó, Nhân dân Nhật báo – c.ơ qu.an ngôn luận của đảng Cộng sản T.Q – ngày 4/8 b.ất ng.ờ đăng tải b.ài viết th.ể h.iện thái độ qu.yết l.iệt, tiêu đề “Cảnh cáo thẳng những k.ẻ c.ôn đ.ồ làm loạn Hồng Kô.ng: Ra ngoài lăn l.ộn, r.ồi sẽ phải tr.ả gi.á!”

Lời đe d.ọa của Nhân dân Nhật báo được đ.á.nh giá là đậm chất “x.ã h.ội”, giống với lời th.oại th.ường xuyên xuất hiện trong cá.c bộ phim đề tài hình cảnh, x.ã h.ội đ.en của Hồng Kô.ng.

Tân Hoa Xã cho hay, sau v.ụ việc quốc kỳ T.Q b.ị t.ấn c.ô.ng, một nh.óm ng.ười dân Hồng Kô.ng đã hô hào t.ổ ch.ức “hành đ.ộng b.ảo v.ệ quốc kỳ”. Vào r.ạng sá.ng 4/8, vài chục ng.ười dân địa phương đã tới h.iện tr.ường để k.éo quốc kỳ T.Q lên trở l.ại và hát quốc ca.

Chỉ huy l.ực l.ượng Quân giải ph.ó.ng nhân dân (PLA) đồn trú tại Hồng Kô.ng Trần Đạo Tường ngày 1/8 tuyên b.ố những h.ành đ.ộng b.ạo l.ực ở đặc khu sẽ kh.ô.ng được nhân nh.ượng, và c.ảnh b.áo quân đội sẵn sàng gìn giữ ch.ủ quyền T.Q tại đây.

Nguồn: https://soha.vn/nguoi-bieu-tinh-hong-kong-giat-quoc-ky-nem-xuong-bien-b.ao-dang-tq-soi-gan-buong-1-cau-ron-nguoi-2019080510021525.htm

Load More In Thế giới
Comments are closed.

Check Also

Thuê s.át th.ủ gi.ế.t m.ẹ để lấy tiền bảo h.iểm, c.ứ.u bạn trai ra t.ù

Biết m.ẹ có b.a hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và một miếng đất, Kanch.ana Srisung, 25 t.uổi, …