Home Kinh tế Sự đ.ộ.c qu.yền của E’VN h.ưởng l.ợi 50.000 tỉ: C.ú l.ừa có tính toá.n của ng.ành đ.iện l.ực?

Sự đ.ộ.c qu.yền của E’VN h.ưởng l.ợi 50.000 tỉ: C.ú l.ừa có tính toá.n của ng.ành đ.iện l.ực?

19 min read
Comments Off on Sự đ.ộ.c qu.yền của E’VN h.ưởng l.ợi 50.000 tỉ: C.ú l.ừa có tính toá.n của ng.ành đ.iện l.ực?
0
256

Cá.ch E’VN đang làm là kiềm h.ã.m nền kinh tế, k.éo lùi sự ph.át tr.iển của đất nước, của văn minh thế giới loài ng.ười. Là rất s.ai!

Hiện nay do thiếu điện, E’VN đang tính giá đ.iện tăng dần. Càng sử d.ụng nhiều thì đ.ơn giá càng tăng. E’VN làm như vậy nhằm giảm lượng cầu, vì E’VN đang thiếu cung.Theo Wiki, tr.ung b.ình một ng.ười dần Việt Nam tiêu thụ 1,312 KWH/năm. Trong khi đó số tr.ung bình của cá.c thế giới là 2,674, Mỹ: 12,071, Singapore: 8,160 , TQ: 4,475, Thái Lan: 2,404.

Chúng ta đang m.uốn dân giàu. Dân càng giàu thì càng phải được th.ụ h.ưởng. B.ắt họ phải trả tiền đ.iện gi.á cao là đi ngược với cơ chế thị trường và kh.ô.ng hợp lý. Muốn ph.ân b.ổ th.u nh.ập thì đ.á.nh thuế vào những mặt hàng cao cấp chứ kh.ô.ng phải điện – hàng hóa thiết yếu, cơ bản. Và chúng ta đang m.uốn t.ăng tr.ưởng kinh tế. Muốn vậy thì cá.c doanh ngh.iệp phải s.ản xuất và bá.n hàng nhiều hơn. Họ cần phải sử d.ụng đ.iện nhiều hơn.  

Nếu tìm trên Google cụm từ Electricity Consumption and Ec.onomic Growth, chúng ta sẽ thấy nhiều c.ô.ng trình ngh.iên c.ứu nhiều b.ài viết kh.oa học ch.o th.ấy sự l.iên qu.an m.ật thiết giữa lượng đ.iện n.ăng t.iêu th.ụ và sự t.ăng tr.ưởng của nền kinh tế. Để kinh tế phát triển thì phải t.iêu th.ụ điện năng. Thậm chí có b.ài ngh.iên c.ứu của trường đại học Stanford cho rằng: nền kinh tế kh.ô.ng thể tăng tưởng cao hơn sự tăng trưởng của lượng điện năng t.iêu th.ụ. Nói cá.ch khá.c, nếu Chính ph.úc đ.ặt chỉ t.iêu năm 2019 GDP Việt Nam tăng tr.ưởng 6.7%, thì lượng điện năng tiêu thụ phải t.ăng c.ao hơn 6.7%.

Nghĩa là cá.ch E’VN đang làm: t.ăng gi.á đ.iện đ.ể giảm t.iêu th.ụ điện là s.ai h.oàn t.oàn, là kìm h.ãm sự ph.át triển của nền kinh tế. Việc mà E’VN cần phải làm là tìm mọi cá.ch để t.ăng l.ượng c.ung c.ấp, với giá cả vừa phải và m.inh b.ạch, chứ kh.ô.ng phải tăng gi.á để gi.ảm cầu.

E’VN TH.UA L.Ỗ VÌ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÀ.NH!?

E’VN nói tăng giá điện để b.ù l.ỗ, nhưng theo b.áo c.áo thường niên của E’VN, thì kết quả kinh doanh của E’VN đâu có t.ệ. Năm 2013: 177.850 tỷ, lợi nhuận: 8.500 tỷ; 2014: 202,648 tỷ, l.ợi nh.uận: 3,332 tỷ; 2015: 240,735 tỷ, lợi nhuận: 3,556 tỷ; 2016: 272,703 tỷ, lợi nhuận: 3,526 tỷ; 2017: 290,000 tỷ, lợi nhuận: -2,219 tỷ. (ô.ng Th.ứ tr.ưởng Bộ Cô.ng th.ư.ơng c.ô.ng b.ố) 2018: chưa có.

Theo những c.on số trên thì l.ợi nh.uận của cá.c năm trước hoàn toàn đ.ủ để chi trả cho lỗ năm 2017, 2018, 2019. Tại sao E’VN cần phải t.ăng giá đ.iện b.ình qu.ân lên khoản 14% – 16%, tức là tă.ng doanh số lên 45 – 60 ngàn tỷ. Có phải E’VN dùng doanh số, l.ợi nh.uận kh.ổng lồ thu được từ việc t.ăng gi.á điện này để ch.i trả cho khoản lỗ đ.ầu tư ngoài ng.ành, còn tr.eo chưa th.ể h.iện trên sổ sá.ch?

Nếu chúng ta tìm trên Google cụm từ “E’VN đ.ầu tư ngoài ng.ành” thì chúng ta sẽ thấy nhiều b.ài, trong đó Th.anh tr.a chính phủ k.ết l.uận E’VN đ.ầu tư ngoài ngành số tiền khá lớn. Nhiệm v.ụ của E’VN là đ.áp ứ.ng đ.iện cho Việt Nam, chứ đâu phải đi đ.ầu tư ngòai ngành? Nh.iệm v.ụ của E’VN là giảm ch.i ph.í s.ản xuất và cung ứng điện đến mức thấp nhất, chứ đâu phải đi dâu tư ng.oài ng.ành.

Hiện tại E’VN, mặc dù là một doanh ngh.iệp nh.ận vốn của nhà nước th.ực h.iện nhiệm v.ụ qu.an tr.ọng đó là sản xuất, truyền tải và xuất nh.ập kh.ẩu đ.iện n.ăng, đ.ảm b.ảo th.ực h.iện kế hoạch c.ung c.ấp điện cho toàn Việt Nam.

Nhưng tính m.inh b.ạch của E’VN còn th.ua x.a một c.ô.ng ty c.ổ phần đại chúng n.iêm yết trên sàn ch.ứng khoá.n. Báo cáo thường niên của E’VN chỉ vỏn vẹn 40 trang, thiếu nhiều chi tiết quan trọng, thiếu cá.c giải trình chi tiết, thiếu hẳn b.áo c.áo dòng tiền, b.áo c.áo kiểm toá.n. Đã thế còn rất ch.ậm tr.ễ. Thời điểm này (28/4/2019) chưa có b.áo c.á.o của năm 2017, và 2018.

E’VN cần phải b.áo c.áo m.inh b.ạch mọi chi tiết l.iên qu.an đến giá điện b.ình qu.ân, như giá thành, chi phí sản xuất, cá.c loại chi phí trực tiếp, giá.n tiếp khá.c. Và tất cả c.on số này phải cầm k.iểm t.oá.n và thanh tra. Trong hoàn cảnh này mà bộ c.ô.ng th.ương xin quốc hội cơ chế b.ảo m.ật giá điện thì rất là kh.ó hiểu, Đây là một bước thụt lùi, và là một cá.ch làm kh.ô.ng giống ai.

Hiện tại đang có tr.anh c.ãi giá điện Việt Nam thấp so với thế giới. (Xem wiki). Lại cũng có ý kiến cho rằng thu nhập của ng.ười Việt Nam còn thấp, nên gi.á điện cũng ph.ải thấp. Theo tôi, qu.an tr.ọng nhất là chúng ta phải tính cho đúng chi phí giá điện, và qu.ản lý hiệu quả để giảm ch.i ph.í giá đ.iện này xuống. Khi chúng ta làm được việc này và m.inh b.ạch th.ô.ng tin thì ng.ười dân Việt Nam sẽ sẵn sàng tr.ả tiền cho việc t.iêu th.ụ điện của m.ình.

TIẾN ĐẾN KHÔNG Đ.ỘC QUYỀN

Ở cá.c nước, theo những gì tôi ngh.iên c.ứ.u được, ng.ành điện có nhiều kh.â.u, trong đó chỉ d.uy nhất hệ thống truyền t.ải điện cần phải được giữ đ.ộ.c quyền. Có hai l.ý d.o cho việc này: 1) a.n n.inh quốc gia, 2) hệ thống đ.òi hỏi đ.ầu tư cao, nên phải đ.ộ.c quyền. Ngoài ra, tất cả nhưng khâu khá.c: sản xuất, phân phối, bá.n đ.iện đều kh.ô.ng cần đ.ộ.c quyền. Nhà nước cần ngh.iên c.ứu ph.á v.ỡ thế đ.ộ.c quyền của E’VN thì dân mới đ.ỡ khổ về giá điện, và kinh tế mới có th.ể ph.át triển m.ạnh m.ẽ, kh.ô.ng b.ị kìm h.ãm vì thiếu điện.

Cá.c ô.ng E’VN sẽ dùng nhiều ý kiến để tr.a.nh c.ãi về việc ph.á v.ỡ đ.ộ.c quyền này. Nhưng, ngành đ.iện cá.c nước làm được thì chúng ta làm được. Ngành v.iễn th.ô.ng của VN làm được thì ng.ành điện cũng phải làm được. Vấn đề là chúng ta có th.ật sự m.uốn làm hay kh.ô.ng thôi!

Nguồn Internet

Load More In Kinh tế
Comments are closed.

Check Also

Thưởng cho VĐV se‌a gam‌es t.ối thiểu 65 triệu đồng/HCV, riêng tỷ phú phạ‌m Nhật Vượng thưởng 6 tỷ

Sau thời gian thi đấu xuất sắc, toàn bộ cá.c vận đ.ộng viên Sea Games đoạt huy chương đều …